;

مراکز نشخیص و درمان

محبوب ترین ها

داروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
 • 83٪
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
22 بهمن، توحید 36
آزمایشگاه دکتر نیکخواه
 • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف
آزمایشگاه دکتر سلطان
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر سلطان
بهشتی، زین العابدین کاشانی
داروخانه دامپزشکی ابن سینا
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی ابن سینا
بلوار مطهری، بیان 6
آزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
 • 91٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
خیابان بهشتی
دکتر ایراندوست
 • 91٪
فیزیوتراپیدکتر ایراندوست
بهشتی
مرکز خدمات زیبایی پرنیان
 • 71٪
مرکز بهداشتی درمانیمرکز خدمات زیبایی پرنیان
کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 18، مرکز پزشکی پرنیان
%10 تخفیف
صندلی ماساژ - کاشان مال
 • 66٪
ماساژ درمانیصندلی ماساژ - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%20 تخفیف

جدیدترین ها

صندلی ماساژ - کاشان مال
 • 66٪
ماساژ درمانیصندلی ماساژ - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%20 تخفیف
مرکز خدمات زیبایی پرنیان
 • 71٪
مرکز بهداشتی درمانیمرکز خدمات زیبایی پرنیان
کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 18، مرکز پزشکی پرنیان
%10 تخفیف
دکتر ایراندوست
 • 91٪
فیزیوتراپیدکتر ایراندوست
بهشتی
آزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
 • 91٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
خیابان بهشتی
داروخانه دامپزشکی ابن سینا
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی ابن سینا
بلوار مطهری، بیان 6
آزمایشگاه دکتر سلطان
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر سلطان
بهشتی، زین العابدین کاشانی
آزمایشگاه دکتر نیکخواه
 • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف
داروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
 • 83٪
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
22 بهمن، توحید 36

تخفیفی ها

صندلی ماساژ - کاشان مال
 • 66٪
ماساژ درمانیصندلی ماساژ - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%20 تخفیف
مرکز خدمات زیبایی پرنیان
 • 71٪
مرکز بهداشتی درمانیمرکز خدمات زیبایی پرنیان
کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 18، مرکز پزشکی پرنیان
%10 تخفیف
آزمایشگاه دکتر نیکخواه
 • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف

پربحث ترین ها

صندلی ماساژ - کاشان مال
 • 66٪
ماساژ درمانیصندلی ماساژ - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%20 تخفیف
مرکز خدمات زیبایی پرنیان
 • 71٪
مرکز بهداشتی درمانیمرکز خدمات زیبایی پرنیان
کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 18، مرکز پزشکی پرنیان
%10 تخفیف
دکتر ایراندوست
 • 91٪
فیزیوتراپیدکتر ایراندوست
بهشتی
آزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
 • 91٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
خیابان بهشتی
داروخانه دامپزشکی ابن سینا
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی ابن سینا
بلوار مطهری، بیان 6
آزمایشگاه دکتر سلطان
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر سلطان
بهشتی، زین العابدین کاشانی
آزمایشگاه دکتر نیکخواه
 • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف
داروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
 • 83٪
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
22 بهمن، توحید 36

پربازدیدترین

صندلی ماساژ - کاشان مال
 • 66٪
ماساژ درمانیصندلی ماساژ - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%20 تخفیف
مرکز خدمات زیبایی پرنیان
 • 71٪
مرکز بهداشتی درمانیمرکز خدمات زیبایی پرنیان
کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 18، مرکز پزشکی پرنیان
%10 تخفیف
آزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
 • 91٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
خیابان بهشتی
دکتر ایراندوست
 • 91٪
فیزیوتراپیدکتر ایراندوست
بهشتی
داروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
 • 83٪
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
22 بهمن، توحید 36
آزمایشگاه دکتر نیکخواه
 • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف
آزمایشگاه دکتر سلطان
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر سلطان
بهشتی، زین العابدین کاشانی
داروخانه دامپزشکی ابن سینا
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی ابن سینا
بلوار مطهری، بیان 6

آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه دکتر نیکخواه
 • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف
آزمایشگاه دکتر سلطان
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر سلطان
بهشتی، زین العابدین کاشانی
آزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
 • 91٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه تخصصی دکتر احترام
خیابان بهشتی

مرکز بهداشتی درمانی

مرکز خدمات زیبایی پرنیان
 • 71٪
مرکز بهداشتی درمانیمرکز خدمات زیبایی پرنیان
کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 18، مرکز پزشکی پرنیان
%10 تخفیف

دامپزشکی

داروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
 • 83٪
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
22 بهمن، توحید 36
داروخانه دامپزشکی ابن سینا
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی ابن سینا
بلوار مطهری، بیان 6

ماساژ درمانی

صندلی ماساژ - کاشان مال
 • 66٪
ماساژ درمانیصندلی ماساژ - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%20 تخفیف

فیزیوتراپی

دکتر ایراندوست
 • 91٪
فیزیوتراپیدکتر ایراندوست
بهشتی